Documente necesare pentru depunerea cererii de afișare a ofertei de vânzare a terenului persoane fizice

 

 • copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 • copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
 • extras de carte funciară de informare însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei;
 • în caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegației, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 • certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 • alte documente doveditoare, după caz.

 

 

Documente necesare pentru depunerea cererii de afișare a ofertei de vânzare a terenului persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerțului

 

 • copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare–primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
 • o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor;
 • procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum si copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, după caz;
 • hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;
 • extras de carte funciară de informare însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei;
 • certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 • alte documente doveditoare, după caz.