Temei legal:

 • Legea 292/2011, Legea Asistenţei Sociale;
 • Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată;
 • Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 cu modificările și completările ulterioare a OUG nr. 111/2010, privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări si completări prin legea nr. 132/2011 ;
 • Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului cu modificările ulterioare;

Toate activităţile privind acordarea prestaţiilor sociale sunt desfăşurate de către asistentul social care în baza legilor arătate mai sus procedează la punerea în aplicare a acestora astfel:

 • preia cererile (dosarele)privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii, a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, cereri pentru acordarea ajutorului social, cereri pentru acordarea alocaţiei de susținere a familiei, pe care le completează cu anchete sociale și lunar însoţite de dispoziţia primarului și borderou centralizator le înaintează spre punere în plata  către  Agenţia Județeană pentru Plăți și Inspecţie Socială Sibiu;
  semestrial reevaluează  dosarele de ajutor social și dosarele de alocaţii de susținere a familie;
 • preia din luna octombrie până în luna martie a anului următor cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; întocmeşte anchetele sociale și transmite lunar către Agenţia judeţeană pentru Plăți și Inspecţie Socială Sibiu borderourile centralizatoare însoţite de dispoziţia primarului;
 • întocmeşte anchetele sociale la domiciliu solicitate de către instanţele de judecată sau alte instituţii publice cum ar fi DGASPC Sibiu, Poliţie, Parchet si alte instituţii;
 • întocmeşte anchete sociale pentru elevi/studenți, necesare la acordarea de burse, rechizite si alte drepturi prevăzute de lege;
 • întocmeşte Planuri de servicii pentru monitorizare minori, situaţii statistice privind monitorizarea minorilor aflaţi în centre de ocrotire, a gravidelor aflate în risc de abandon al minorului,  a copiilor al căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, a fenomenului de violenţa domestică și alte activităţi prevăzute prin legile de specialitate.
 • Preia si distribuie alimentele acordate de UE conform HGR nr. 600/2008 şi întocmeşte situaţiile solicitate de către Consiliul Judeţean Sibiu privind aceste drepturi;